In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, partea a-III-a la data de 26.03.2019.

    Primaria comunei Pârjol, judetul Bacău, organizează concurs/examen in data de 02.05.2019, orele 10:00, pentru ocuparea funcției publice de executie pe durata nedeterminata:

 Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului Relația cu Consiliul local.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie să indeplineasca urmatoarele conditii generale si conditii specifice:

 

Conditii generale de ocupare a postului prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.:

 

Conditii specifice necesare ocupării postului vacant  pe  perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, consilier clasa I grad profesional principal în cadrul compartimentului Relația cu Consiliul local.

a.  –studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau administrativ

b.  –vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –minimum 5 ani

 

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

     -Selectie dosare

     Proba scrisa – 02.05.2019 ora 10:00

     -Proba interviu

              

  Locul desfasurarii: Sediul Primăriei comunei Pârjol, în sala mare de sedinte a Consilului local Pârjol. Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare probă fiind de 50 puncte .

         Bibliografie:

1.Constituția României, republicată

2. Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

3. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

6. Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică

7. Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali

8. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

         Nota: Întreaga legislatie din bibliografie va fi studiată cu modificarile si completarile la zi.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 și se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

       Pentru  informatii suplimentare  puteti să  ne  contactati la telefon  0234/384016  

 

 

                                                                      PRIMAR

 

                                                                     LUPU  VASILE

 

Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat