Procesul instructiv educativ la nivelul populației școlare și preșcolare din Com.
Pârjol se desfășoară în 7 şcoli din care 5 ce cuprind ciclul primar şi gimnazial şi 3 numai ciclul primar.
Prin grija administraţiei locale, toate spaţiile de desfăşurare a activităii şcolare au fost amenajate conform cerinţelor şi standardelor impuse de lrgislaţia actuală aflată în vigoare.
Personalul care-şi desfăşoară activitatea în şcolile comunei însumează :
 Personalul didactic – 41 de cadre din care – 8 educatoare
-10 învăţătoare
-23 profesori
 Personal auxiliar 2 persoane – secretar şi contabil
 Personal nedidactic 11 persoane

Toate unitățile școlare ale comunei au fost reabilitate prin grija administrației
publice locale de a obține fondurile necesare, astfel încât acestea să dispună de cele
bune condiții desfășurării tuturor activităților specifice.
De asemenea buna desfăşurare a activităţii instructiv educative la nivelul comunei, este înlesnită de mijlocul de transport – microbuzul şcolar aflat în dotare.
Structura organizatorică este următoarea :

 Şcoala Pârjol- ciclul preşcolar – înscrişi 34 preşcolari
-primar – înscrişi 50 şcolari
– gimnazial – înscrişi 106 şcolari

 Şcoala Câmpeni – ciclul preşcolar – înscrişi 20 preşcolari

 Şcoala Pustiana- ciclul preşcolar – înscrişi 38 preşcolari
– primar – înscrişi 46 şcolari
– gimnazial – înscrişi 49 şcolari

 Şcoala Tărâţa – ciclul preşcolar – înscrişi 22 preşcolari
– primar – înscrişi 45 şcolari
– gimnazial – înscrişi 31 şcolari

 Şcoala Băhnăşeni – ciclul preşcolar – înscrişi 23 preşcolari
– primar – înscrişi 38 şcolari
– gimnazial – înscrişi 42 şcolari

 Şcoala Bărneşti – ciclul preşcolar – înscrişi 10 preşcolari

 Şcoala Băseşti – ciclul preşcolar – înscrişi 11 preşcolari
-ciclul primar – înscrişi 22 şcolari
Istoricul unităţilor şcolare de pe teritoriul Comunei Pârjol se prezintă astfel:

Activitatea instructiv educativă la nivelul centrului administrativ- teritorial Pârjol, a început încă din anul 1884 care polariza localităţile Băhnăşeni, Tărâţa şi Câmpeni. În anul 1894 acest gen de activitate socio-educativă şi culturală, se desfăşura într-un local închiriat.
Între anii 1915-1916 a fost construit un local propriu compus din două săli de clasă în care învăţau copii din localităţile amintite; tot aici aflându-se şi documente de inventariere şcolară : cataloage, registre de evidenţă şcolară şi alte documente specifice.

Până în anul 1927 Localitatea Băhnăşeni nu avea un local propriu desfăşurării activităţii de educare a copiilor, până la această dată funcţionănd un singur cadru de regulă un învăţător care-şi desfăşura activitatea atât dimineaţa cât şi dupăamiaza în acelaşi spaţiu.
În anul şcolar 1951-1958 erau înscrişi 75 de elevi dar fregventau cursurile 69 elevi. Şcoala veche construită între 1922 – 1927 cu două săli de clasă, un hol şi o cancelarie funcţionează astăzi cu destinaţie „cămin cultural”.
Ca urmare a generalizării învăţământului de 7 clase începând cu ocombrie 1959, şcoala se transformă în şcoală generală de 7 clase.
În anul 1970 s-a început construcţia noului local de şcoală, terminat în 1971.

În anul 1866 s-a înfiinţat prima şcoală primară mixtă într-o casă ţărănească, situată pe locul obştii satului de reşedinţă. Şcoala era menită să deservească toate satele din comună.
De remarcat este faptul că în anul 1928 la nivelul localităţii a început să funcţioneze primul ciclu preşcolar într-un local închiriat de către d-na educatoare Maria Apostolescu. Această grădiniţă a funcţionat până în anul 1932 când a fost transferată în altă localitate până la data începerii celui de-al Doilea Război Mondial (1940). Reluarea activităţii preşcolarilor s-a produs în anul 1948 cu participarea d-nă educatoare Maria Popa.

Până în anul 1923 nu a existat activitate în domeniul învăţământului, cei câţiva copii fercventau cursurile şcolii din Loc. Cucuieţi. Începând cu anul menţionat cei 20 de elevi existenţi la nivelul localităţii, au beneficiat de o şcoală cu un singur post.
Prin stăruinţa şi insistenţa părinţilor a început construcţia unui local propriu cu două clase abia în anul 1950, la care în perioade ulterioare s-au adăugat noi spaţii şcolar

Datarea înfiinţării şcolii din Câmpeni este legată de data de 30 mai 1895 când activitatea şcolară era susţinută de învăţătorul suplinitor Ştefan Ionescu pentru ca un an mai târziu această sarcină şă fie preluată pentru doi ani de către Preotul Ion Hanganu.

Activitate instructiv-educativă a Loc. Tărâţa a fost legată de cea a loc.Hemeieni până în anul 1960 . După acest an şcoala din Tărâţa a funcţionat cu clasele I-VII, iar din 1septembrie 1964 devine generală cu clasele I-VIII