In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu rnodificarile si completarile ulterioare, anuntul de intentie referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunostinta publicului. Documentele ce stau la baza elaborarii proiectului de hotarare privind aprobarea ,,Regulamentului local de desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Parjol” respectiv expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primariei comunei Parjol, la avizierul Primariei, pe site-ul Primariei comunei Parjol.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele interesate pot transmite in scris pana la data de 18.04.2019, de la publicarea prezentului anunt, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor depune la registratura Primariei comunei Parjol.
Materialele transmise vor purta mentiunea ,,Recomandare la proiect de act norrnativ.,

Vezi document atașat